Tworzymy aktualną bazę danych członków PTNP. Prosimy o wypełnienie formularza przez wszystkie osoby, mające członkostwo PTNP do dnia 10 stycznia 2023 r.

https://forms.gle/C57p8ondcKBRjNPW6

 

Z okazji 70. urodzin składamy Prezesowi dr. Adamowi Marszałkowi, członkowi Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, człowiekowi-instytucji wielce zasłużonemu dla środowiska politologicznego, najserdeczniejsze życzenia - dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i codziennej radości.

W dniu 23 lipca 2022 r. zmarł w wieku 76 lat prof. dr hab. Marek Żmigrodzki, Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, współzałożyciel lubelskiego Oddziału Towarzystwa. W latach 1963–1968 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów został zatrudniony na stanowisku asystenta w ówczesnym Studium Nauk Politycznych UMCS.

W 1973 r. obronił dysertację na Wydziale Prawa UMCS i uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 1981 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Z dniem 1 października 1975 r. został zatrudniony w nowopowstałym Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych UMCS. W 1981 r. był organizatorem i pierwszym kierownikiem Zakładu Systemów Politycznych i Myśli Politycznej, a następnie, po przekształceniach organizacyjnych, kierownikiem Zakładu Systemów Politycznych, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie do 30 września 2011 roku. Z dniem 1 lutego 1982 r. powołany został na stanowisko docenta, a z dniem 1 października 1990 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. W 1998 r. Profesor Marek Żmigrodzki uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych, a cztery lata później, w 2002 r., został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. W macierzystej uczelni pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu, a następnie prodziekana Wydziału Politologii.

Będąc z wykształcenia prawnikiem z wyboru stał się politologiem, znanym i uznanym w Polsce.. Był specjalista w zakresie ustroju politycznego, w szczególności państwa, polityki i partii politycznych, czego wyrazem były liczne publikacje, w tym i podręczniki akademickie, z których uczyło się wiele pokoleń politologów. Nieoceniony był wkład Profesora w rozwój szeroko rozumianej nauki o państwie i polityce. Był wykładowcą rzetelnym i oddanym kształceniu dydaktykiem. Doceniali to studenci uczestniczący licznie w wykładach i seminariach prowadzonych przez Profesora. Był jednym z najwyżej ocenianych przez studentów naukowcem i dydaktykiem Wydziału Politologii UMCS.

Wiele czasu poświęcał opiece nad młodszymi koleżankami i kolegami, którzy pod Jego bacznym okiem przygotowywali rozprawy awansowe na różne stopnie naukowe. Profesor był promotorem kilkunastu prac doktorskich, kilkadziesiąt razy pełnił również rolę recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych, jak również opiniował wnioski o nadanie tytułu profesora. Niektórzy wychowankowie Profesora osiągnęli status samodzielnych pracowników naukowych, a nawet uzyskali tytuły profesorskie – co Profesor uznawał także za swój osobisty sukces.

W latach 1998-2001 Profesor pełnił funkcję Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu. W międzyczasie przez kilka lat był prorektorem Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Z kilkuletnią przerwą pełnił od 2005 do sierpnia 2021 r. funkcję Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Był jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych postaci nie tylko w lubelskim środowisku naukowym. Przez kilka kadencji był członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN.

Z dniem 30 września 2020 r. Profesor, korzystając już wcześniej z uprawnień emerytalnych, zakończył swoje zatrudnienie na UMCS, pozostając nadal mile widzianym gościem w macierzystej Katedrze.

Odszedł od nas Wychowawca wielu pokoleń politologów, Mistrz, Kolega i Przyjaciel. Zawsze życzliwy dla innych, otwarty na ich problemy, poświęcający im czas, służący pomocą.

Pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci.

Non omnis moriar

Z głębokim smutkiem przyjmujemy informację o śmierci, po długiej chorobie, 8 maja b.r. prof. dr. hab. Waldemara Parucha - kierownika Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jego spektrum zainteresowań badawczych było szerokie, a koncentrowało się przede wszystkim na polskiej myśli politycznej, zwłaszcza okresu międzywojennego, a także polityce zagranicznej Polski. Z tego zakresu miał najwięcej osiągnięć naukowych. Ponadto zajmował się takimi zagadnieniami jak członkostwo Polski w Unii Europejskiej i NATO, metodologia badań politologicznych, systemy polityczne Europy Środkowej i zarządzanie strategiczne (w sumie był Autorem 240 prac naukowych, w tym ponad 30 publikacji zwartych). Należał do prekursorów politologii stosowanej.

Miał także wybitne osiągnięcia w sferze społecznej i politycznej. Prof. W. Paruch bardzo aktywnie był zaangażowany w reformę szkolnictwa wyższego, a w szczególności nauk społecznych i Jego dyscypliny naukowej nauk o polityce i administracji.

Żegnamy wybitnego i uznanego politologa, uznanego wykładowcę akademickiego i poważanego Kolegę.

W imieniu Zarządu Głównego PTNP

Prezes prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Z wielką radością (choć z pandemicznym opóźnieniem) pragniemy ogłosić wyniki Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej za rok 2019 i 2020. Kapituła Konkursu przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda za rok 2019:

Katarzyna Radzik-Maruszak, Rada Gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019.

I nagroda za rok 2020:

Radosław Marzęcki, Pierwsze pokolenie wolności. Uwarunkowania i wzory partycypacji w sferze publicznej polskich i ukraińskich studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020.