Sekcja naukowa: Jakość demokracji

Główne perspektywy analityczne i empiryczne dziedziny
W ostatnich  latach w badaniach nad demokracją dużym zainteresowaniem cieszy się problematyka jakości demokracji, uznana już przez IPSA za nowy obszar badań. Obecnie wielu badaczy na całym świecie podjęło trud konceptualizacji i operacjonalizacji jakości demokracji, tak w ujęciu jakościowym, jak i ilościowym. Wypracowano różne sposoby konceptualizacji badania jakości demokracji i co się z tym wiąże metod jej pomiarów. Ta ostatnia kwestia wywołuje najwięcej kontrowersji, ze względu na dowolność doboru kryteriów i narzędzi.
Niniejsza sekcja Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych ma na celu stworzenie pola współpracy, wymiany doświadczeń oraz forum, w ramach którego badacze będą mogli zaprezentować i przedyskutować założenia teoretyczno-metodologiczne oraz uzyskane wyniki badań dotyczących szeroko rozumianej jakości demokracji, w celu lepszego zrozumienia mechanizmów współczesnych procesów demokratycznych. Sekcja ma służyć zintegrowaniu polskich badaczy zajmujących się, czy to w ujęciu ilościowym, czy też jakościowym, tym nowym obszarem badań. Ma się również przyczynić do realizacji wspólnych projektów badawczych o charakterze interdyscyplinarnym.
Problemy badawcze w ramach których ogniskować się będzie praca sekcji
Wśród sposobów konceptualizacji jakości demokracji można wyróżnić trzy główne nurty: pierwszy z nich akcentujący rolę instytucji i procedur, drugi skupiający się na wartościach i trzeci odwołujący się do roli obywateli w budowaniu demokracji. Zagadnienia badawcze koncentrujące się wokół tych trzech nurtów będą obiektem badań w ramach prac sekcji.
Formuła sekcji jest otwarta. Do udziału w pracach sekcji: Jakość demokracji zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Władze sekcji
Przewodnicząca sekcji dr Anna M. Sroka
Sekretarz sekcji dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz
Skarbnik dr Małgorzata Kaczorowska

Członkowie sekcji
Honorowy członek sekcji - Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski)
Mgr Artur Kopka (Uniwersytet Europejski Viadrina)
Dr Małgorzata Kaczorowska (Uniwersytet Warszawski)
Dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Dr Szymon Ossowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr Marcin Tobiasz (Uniwersytet Warszawski)
Dr Anna M. Sroka (Uniwersytet Warszawski)
Dr Marta Witkowska (Uniwersytet Warszawski)
Mgr Michał Zabdyr-Jamróz (Uniwersytet Jagielloński)