Regulamin tworzenia i działania sekcji naukowych PTNP

Rozdział  I  - Sekcje naukowe – ogólne zasady

Art. 1
Zarząd Główny PTNP, będzie podejmować działania na rzecz zakładania i monitorowania sekcji naukowych, celem przeprowadzania badań i propagowania ich wyników w różnych dziedzinach nauk politycznych.

Art. 2
W skład sekcji naukowych wchodzić będą osoby prowadzące badania nad konkretnym zjawiskiem lub w konkretnej dziedzinie nauk politycznych zaakceptowanej przez ZG PTNP, w ramach szeroko pojętej kategorii nauk politycznych.

Rozdział II – Cele

Art. 3
Sekcje naukowe powinny:
a. Rozwijać badania w dziedzinie nauk politycznych, zwłaszcza te oparte na współpracy międzynarodowej
b. Nawiązywać i utrzymywać kontakty pomiędzy badaczami z tej samej dziedziny
c. Rozpowszechniać informacje oraz upubliczniać badania naukowe
d. Tworzyć podstawy dla współpracy pomiędzy osobami oraz organizacjami zajmującymi się nauczaniem i badaniem w obrębie nauk politycznych i innych nauk społecznych.

Rozdział III – Członkostwo w sekcjach naukowych


Art. 4
Członkami sekcji naukowych mogą zostać politolodzy i reprezentanci innych nauk społecznych będący członkami PTNP.

Art. 5
Sekcje powinny przyjmować różne podejścia do obszaru zainteresowań oraz zrzeszać badaczy prowadzących badania w danym obszarze nauk społecznych. Powinny również podejmować wszelkie działania zmierzające do przyjmowania do komitetów młodych naukowców, w tym studentów studiów doktoranckich, czy przedstawicieli innych środowisk naukowych.

Art. 6
Sekcje mogą wymagać od swych członków uiszczenia drobnej opłaty w celu pokrycia bieżących wydatków, pod warunkiem, że zostanie to ogłoszone na stronie internetowej komitetu lub na stronie PTNP.

Art. 7
Sekcje naukowe muszą zapewnić upublicznienie ich działalności poprzez regularne przekazywanie materiałów do publikacji. Winny również udzielać szybkich i jednoznacznych odpowiedzi osobom starającym się o członkostwo. W przypadku, gdy prośba o członkostwo zostanie odrzucona, osoba może skierować odwołanie do ZG PTNP.

Rozdział IV – Organizacja sekcji naukowych


Art. 8
Sprawy poszczególnych sekcji będą rozpatrywane przez Radę Sekcji. Kadencja Rady wynosi trzy lata. Żaden z członków Rady sekcji naukowej nie może pełnić tej samej funkcji dłużej niż przez dwie kadencje. Jeżeli jest to możliwe, członkowie rady powinni reprezentować różne ośrodki badawcze PTNP.

Art. 9
Na czele Rady Sekcji stoi przewodniczący. Regulamin dopuszcza wybór wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczący będzie bezpośrednią osobą kontaktową dla władz PTNP. Będzie również osobą zwołującą zebrania sekcji badawczej, chyba że Rada powoła do tego inną osobę.

Art. 10
W skład Rady Sekcji  wchodzi Skarbnik, który odpowiada za finanse Sekcji.

Art. 11
Jedna osoba może należeć co najwyżej do trzech sekcji naukowych.

Art. 12
Jeżeli przewodniczący składa rezygnację, Zarząd Główny PTNP powinien wskazać tymczasowego przewodniczącego podczas pierwszego z planowych spotkań, który swoje obowiązki będzie pełnić do momentu wyboru przez członków sekcji naukowych nowego przewodniczącego.

Rozdział V – Działalność

Art. 13
Sekcji naukowe są zobowiązane do zorganizowania co najmniej jednego panelu podczas Kongresu PTNP.

Art. 14
Sekcje naukowe powinny organizować spotkania, konferencje, prowadzić badania i publikować ich wyniki oraz rozpowszechniać informacje na temat własnej działalności.

Rozdział VI – Tworzenie sekcji naukowych

Art. 15
Sekcje tworzy się na podstawie wniosku popartego oświadczeniami przez co najmniej pięciu członków PTNP, wywodzących się z przynajmniej dwóch ośrodków PTNP.

Art. 16

Do każdego wniosku o powołanie nowego komitetu badawczego należy dołączyć oświadczenie zawierające:
a. Nazwę proponowanego komitetu;
b. Główne perspektywy analityczne i empiryczne dziedziny, będące przedmiotem rozważań:

Rozdział VII – Kontrola sekcji naukowych


Art. 17
Sekcje naukowe zobowiązane są do składania rocznych sprawozdań na temat ich działalności.
a. Sprawozdanie powinno zawierać podsumowanie rocznej działalności, w tym listę odbytych spotkań, prezentowane dokumenty oraz wydane publikacje i biuletyny;
b. Dostarczać uaktualnioną listę nazwisk i pełnych danych osób wchodzących w skład poszczególnych sekcji

Art. 19
Rozwiązanie sekcji naukowej może nastąpić na podstawie:
a. Uchwały członków sekcji.
b. Decyzji Zarządu Głównego PTNP, podjętej większością 3/5 głosów składu Zarządu Głównego PTNP.

Rozdział VIII – Finansowanie sekcji naukowych

Art.20
Działalność sekcji naukowych finansowana jest ze środków PTNP bądź dobrowolnych składek przyjętych w drodze uchwały przez członków sekcji. W katalog środków finansowych sekcji zalicza się również dobrowolne wpłaty, darowizny oraz spadki.

 

Lista sekcji naukowych funkcjonujących w ramach IPSA

Concepts and Methods
Political Elites
European Unification
Public Bureaucracies in Developing Societies
Comparative Studies on Local Government and Politics
Political Sociology
Women, Politics and Developing Nations
Legislative Specialists
Comparative Judicial Studies
Electronic Democracy
Science and PoliticsBiology and Politics
Democratization in Comparative Perspective
Politics and Ethnicity
Political and Cultural Geography
Socio-Political Pluralism
Globalization and Governance
Asian and Pacific Studies
Gender Politics and Policy
Political Finance and Political Corruption
Political Socialization and Education
Political Communication
Armed Forces and Society
Comparative Health Policy
Human Rights
Structure and Organization of Government
Comparative Federalism and Federation
Psycho-Politics
Political Philosophy
Public Policy and Administration
The Study of Political Science as a Discipline
Comparative Representation and Electoral Systems
Technology and Development
Political Power
Rethinking Political Development
Politics and Business
Welfare States and Developing Societies
New World Orders?
Geopolitics
System Integration of Divided Nations
Religion and Politics
Military's Role in Democratization
Quantitative International Politics
Global Environmental Change
Local-Global Relations
Administrative Culture
Socialism, Capitalism and Democracy
Language and Politics
Political Studies on Contemporary North Africa
Gender, Globalization & Democracy